Բլոգի ուսումնասիրություն

Բլոգի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրում եմ իմ բլոգը
Աշխատանքի ընթացքը

 • Ներկայացնել բլոգ
 • Գրել բլոգի հրապարակված առաջին նյութի ամսաթիվը, վերնագիրը և հղումը դնել վերնագրի վրա:English
 • Գրել, թե բլոգը ինչ բաժիններ ունի, որն է դրանցից ամենաքիչն օգտագործում և ինչո՞ւ:

 

Գրիր քո, ինչպես նաև ծնողներից որևէ մեկի վերաբերմունքը քո բլոգի և բլոգային ուսուցման վերաբերյալ:

Ելքի մուտքի ստուգատես

Ո՞րն է քո սիրելի վայրը կրթահամալիրում:Հյուսիսաին  դպրոցի Արտասահմանը։

 • Ո՞վ է դպրոցի քո ամենալավ ընկերուհին, ընկերը, ուսուցիչը, որ միշտ քեզ օգնել է:Իմ ամենալավ ընկերուհիներն է 5-3 դասարանի Աննան իսկ ուսուցիչները բոլոդն ել ինձ օգնում են։
 • Ո՞րն էր այս տարվա ամենասիրելի նախագիծը։ Պատմիր այդ նախագծի մասին: Կցիր նաև հղումը։
 • Ի՞նչ  գրքեր ես կարդացել այս ուսումնական տարվա ընթացքում։
 • Ո՞րն է այս տարվա քո սովորած ամենասիրելի բանաստեղծությունը:
 • Ո՞րն էր այս տարվա քո սիրելի առարկան և ինչո՞ւ։
 • Ո՞ր օտար  լեզվին ես ավելի լավ տիրապետում ։
 • Որո՞նք են բլոգում տեղադրած քո հաջող նյութերը:
 • Ի՞նչ ճամփորդությունների ես մասնակցել այս տարվա ընթացքում։
 • Ո՞րն է այս տարվա ամենասիրած օրը։
 • Ո՞րն է այս տարվա չսիրած կամ անհաջող օրը։
 • Ո՞րն է քո ամենահետաքրքիր նյութը բլոգում, ինչո՞ւ։ Կցիր նաև նյութի հղումը։
 • Ո՞րն է քո ամենաանհետաքրքիր նյութը բլոգում, ինչո՞ւ։ Կցիր նաև նյութի հղումը։
 • Ի՞նչ կանես  6-րդ դասարանում, որ չես արել 5-րդ դասարանում:
 • Միջին դպրոց գնալուց հետո ամենաշատը ի՞նչ կամ ո՞ւմ կհիշես Արևելյան/Հյուսիսային դպրոցից։
 • Քո կարծիքով ի՞նչ է սպասվում քեզ Միջին դպրոցում:
 • Քո կարծիքով ի՞նչ կա Միջին դպրոցում, որ չկա Արևելյան/Հյուսիսային դպրոցում։
 • Ուրա՞խ ես, որ տեղափոխվելու ես Միջին դպրոց: Ինչո՞ւ:
 • Ինչո՞ւ ես գալիս դպրոց:
 • Ի՞նչ հարց կավելացնեիր այստեղ

Прочитать сказку Г.Х. Андерсена “Ребячья болтовня”

Прочитать сказку Г.Х. Андерсена “Ребячья болтовня”

 • прасол- оптовый скупщик скота и разных припасов (обычного мяса, рыбы) для перепродажи.
 • спесь – надменность, высокомерие.
 • риксдалер – денежная единица Швеции.
Ответить на вопросы (в блоге):

В чем заключается главная мысль сказки? Сказка заключается в том что не надо смотреть на  человека и богатства человека.

 • Чему учит сказка? то что не важно кем является твой отец и как заканчивается фамилия.
 • Кто из героев сказки понравился тебе больше всех? Почему?

Раскрой скобки, вставь пропущенные буквы. Замени выделенные слова синонимами.

Утро наступило. Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключи , вручила его Герману и дала ему подробные наставление. Он спустился вниз  по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу.

Несколько лет наза..в центре столицы вырасло красивое здание. На его фасаде интерестные часы. Каждый день на ц..ферблат.. открываются черные створки, а за ними появляются  герои народных сказок.

Տնաին աշխատանք

Մայիսի 4

Կատարի՛ր առաջադրանքները

217. Տրված գոյականներին ածանցներ ավելացրո՛ւ, որ ածականներ դառնան:

Սիրտ-սրտային,

վախ-վախկոտ,

քար-քարոտ,

մայր-մայրություն

երկինք-երկնային,

արև-արևային,

փայտ-փայտե,

լեռ(ն)-լեռնային,

փողոց-փողոցային,

երկաթ-երկաթյա,

օդ-օդային,

ծաղիկ-ծաղիկային,

եղբայր-եղբայրական,

ոսկի-ոսկյա,

ածաթ-արծաթյա,

ծով-ծովային,

Ամերիկա-ամերիկական,

Ֆրանսիա-ֆրանսիական,

գերմանիա-Գերմանական։

224. Տրված խմբերի բառերի տարբերությունը բացատրի՛ր: Ինչո՞ւ են դրանք անվանում ածականի համեմատության աստիճաններ:

Ա. Քաղցր, աղի, կծու, դառը, մեծ, երկար, բարձր: Բ. Ավելի քաղցր, ավելի աղի, ավելի կծու, ավելի դառը, ավելի մեծ, ավելի երկար, ավելի բարձր: Գ. Ամենից քաղցր, ամենից աղի, ամենից կծու, ամենից դառը, ամենից մեծ, ամենից երկար, ամենից բարձր:

225. Տրված բառերի (գերադրական աստիճանի ածականների) հոմանիշ ձևերը գրի՛ր:

Օրինակ՝

ամենից լավ — ամենալավ, լավագույն ամենամեծ — ամենից մեծ, մեծագույն փոքրագույն- ամենափոքր, ամենից փոքր

Ամենավատ, գեղեցկագույն, բարձրագույն, ամենաազնիվ, ամենից հզոր, ամենից ահեղ, համեստագույն, ամենահին, ամենից ծանր, ամենալուրջ, ամենից խոշոր:

228. Տրված բառակապակցություններից ամեն մեկի իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով: Ի՞նչ է ցույց տալիս -սուն ածանցը:

Երեք տասնյակ, չորս տասնյակ, հինգ տասնյակ, վեց տասնյակ, յոթ տասնյակ, ութ տասնյակ, ինը տասնյակ:

229. Զննի՛ր տրված բառաշարքերը և փորձի՛ր պարզել, թե բաղադրյալ թվականներից որո՞նք կից (միասին) գրություն ունեն, և որո՞նք՝ հարադիր (աոանձին):

Ա. Տասնյոթ, քսաներեք, երեսունմեկ, քառասունվեց, հիսունչորս, վաթսունինը, յոթանասունհինգ, ութսուներկու, իննսունինը: Բ. Հարյուր մեկ, երկու հարյուր քսանվեց, հինգ հազար վեց հարյուր երեսունյոթ, չորս միլիարդ ինը միլիոն յոթ հարյուր հազար վեց հարյուր յոթանասունյոթ և այլն:

230. Տրված թվականները գրի՛ր բառերով:

65-Վաթսունհինգ, 48-քառասունութ, 107-Հարյուր յոթ, 93-ինսուներեք, 6087-վեց հազար ութսունյոթ, 4321-չորսհազար երեքհարյուր քսանմեկ 786-յոթհարյուր ութսուվեց6

May 2 — 5

Հետևյալ նախադասությունները գրեք և՛ ներկա շարունակականով, և՛ անցյալով։

She runs to me.
she is runnnong to me now.
she ran to me.

They come from America.
They are coming from America now.
They came from America

I ask a question.
I am asking a question
I asked a question

We have a shower.
We are having a shower.
We had a shower.

He eats an apple.
He is eating an apple.
He ate an apple.

Ընտրեք ճիշտ տարբերակը։

There is too much water in the bath tub.

How many brothers and sisters has Anne got?

I don’t receive many letters nowadays.

How much rice do you eat per week?

I put too much salt in the soup.

How many people were at the party?

It doesn’t make many sense.

There wasn’t many traffic on the motorway.

My grandfather does not have much hair, anymore.

How many plates do we need?

Հետևյալ նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։

The lunch was on the table.
Does the lunch on the table?
The lunch doesn’t on the table.

He saw the meat-balls.
Did he see the meat-balls?
He didn’t see the meat-balls.

The two friends ate the meat-balls.
Did two friends eat the meat-balls?

Մայիսի 2

Կատարի՛ր առաջադրանքները․

 1. Զննի՛ր տրված բառաշարքերը և փորձի՛ր պարզել, թե նշված թվականներից որո՞նք կից (միասին) գրություն ունեն, և որո՞նք՝ հարադիր (աոանձին):

Ա. Տասնյոթ, քսաներեք, երեսունմեկ, քառասունվեց, հիսունչորս, վաթսունինը, յոթանասունհինգ, ութսուներկու, իննսունինը:

Բ. Հարյուր մեկ, երկու հարյուր քսանվեց, հինգ հազար վեց հարյուր երեսունյոթ, չորս միլիարդ ինը միլիոն յոթ հարյուր հազար վեց հարյուր յոթանասունյոթ և այլն:

2․ Տրված թվականները գրի՛ր բառերով:

65-Վաթսունհինգ,

48-քառասունութ,

107-հարյուր յոթ,

93-ինսունյերեք,

6087-վեց հազար ութսունյոթ,

4321-չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ,

786-յոթ հարյուր ութսունվեց:

3. Պարզի՛ր, թե ինչպե՞ս է գրվում ինը:

— Ինն անգամ վաթսո՞ւն,- կրկնեց նա:

Ինը տարի է՝ ընկերություն ենք անում:

Ինը քսանից տասնմեկով է փոքր:

Երկուսին գումարած ութ՝ ինը կլինի՞:

Ինն ես ասում, բայց երկուսին գումարած ութ՝ տասը կլինի:

Ինն ինչի՞ց է մեծ:

Իննսուն տարի՞ է տևել այդ պատերազմը, թե՞ հարյուր:

Տատս իննսունմեկ տարեկան է:

4. Գրի՛ր, թե ինչ պարզեցիր իննի գրության մասին։